LAATSTE NIEUWS                                                                                    LAATSTE NIEUWS


  Sfeerfoto van NK te Belfeld . Ook de dames lieten zich niet onbetuigd.


 

Hebt u vragen over o.a.:

 

                            - De historie van de karabijn in het algemeen en/of de achtergronden van uw eigen karabijn;

                            -De originaliteit van uw karabijn;

                            -Het ĎSchiet- en Wedstrijdreglementí;

                            -Defecten/problemen van uw karabijn;

                            -Specifiek wapentechnische aard; vizier/korrel; afsluiter/uitwerpen; herladen etc.;

 

Voor deze en andere vragen kunt u terecht bij Martin Derks

e-mail: vragenstaatvrij@30m1.nl


Lidmaatschap opzeggen.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden*.

Opzegging kan alleen voor 1 december van het lopende jaar.

De contributie voor het lopende jaar blijft het lid verschuldigd. Te late opzegging heeft tot gevolg dat het lidmaatschap - met inbegrip van de daaraan verbonden financiŽle verplichtingen Ė eerst eindigt aan het eind van het volgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur wegens bijzondere omstandigheden anders besluit.

Een lid kan zich door opzegging niet ontrekken aan een besluit waardoor de financiŽle verplichtingen van de leden worden verzwaard, behoudens het bepaalde in de volgende alinea.

Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie is medegedeeld. In dat geval blijft hij de oorspronkelijke voor dat jaar vastgestelde contributie verschuldigd.

*Opzegging per mail is ook mogelijk via secretaris@30m1.nl

Schriftelijke opzegging dient te geschieden bij:

Secretariaat

Boskwei 25

9299 HS Zwagerbosch

Zie ook voor verdere informatie artikel 5 van de statuten.Wedstrijd- en schietreglement.

U kunt beschikken over het volledig wedstrijd- en schietreglement van de SV .30M1 Ned.  Een klik op de knop op de pagina Info voor leden.


Startpagina

                                                                                                                                      

Bijgewerkt 09-01-2022