SV.30M1

Nederland

   

Geachte leden M1 schutters.

Zoals U misschien al bekend is, is er dit jaar een wijziging in de Wet Wapens en munitie tot stand gekomen dat voor ons als M1 schutters het volgende inhoudt:

 Artikel 3 wordt gewijzigd en er wordt een punt toegevoegd onder nr: 3 en wel: Magazijnen voor vuurwapens als bedoeld in artikel 10 eerste lid van de Richtlijn zijn in elke geval hulpstukken als bedoeld in het eerste lid.

 Verder is de Wetswijziging in werking getreden en wel op 23 juli 2019, hetgeen in het kort inhoudt:

 Één van de belangrijkste gevolgen van deze wetswijziging is dat het bezit van vuurwapens die vallen onder de nieuwe categorie A6 of A7 van de EU richtlijn, verboden is. Deze A6 en A7 vuurwapens worden als volgt omschreven:

A6   =    Automatische vuurwapens die zijn omgebouwd tot semiautomatische vuurwapens

A7   =   Elk van de volgende semiautomatische vuurwapens met centrale ontsteking:

Korte vuurwapens waarmee meer dan 21 patronen kunnen worden afgevuurd zonder te herladen, indien:

een magazijn met een capaciteit van meer dan 20 patronen onderdeel is van dat vuurwapen, of

er een afneembaar magazijn met een capaciteit van meer dan 20 patronen wordt geplaatst.

Lange vuurwapens waarmee meer dan 11 patronen kunnen worden afgevuurd zonder te herladen, indien:

een magazijn met een capaciteit van meer dan 10 patronen onderdeel is van dat vuurwapen, of

er een afneembaar magazijn met een capaciteit van meer dan 10 patronen in wordt geplaatst.

Voor de Nederlandse schietsport wordt daarop echter een uitzondering gemaakt wanneer er een erkende tak van de schietsport wordt beoefend waarvoor deze wapens nodig zijn.

Met deze uitzondering komt het erop neer dat wanneer sportschutters c.q. verlofhouders kunnen aantonen dat zij een discipline beoefenen waarvoor een dergelijk vuurwapen nodig is, zij toch het wapen op verlof kunnen krijgen c.q. kunnen behouden. Dat is in dat geval van toepassing voor de volgende door de KNSA gereglementeerde en erkende disciplines:

1         Statische disciplines Groot Kaliber Pistool

1.2        Militair Pistool /  Service pistol 

1.3       Action Shooting

1.4       Meesterkaart zwaar

2         Statische disciplines Groot Kaliber Geweer

2.1     Militair Geweer

               2.2     Veteranen Geweer

               2.3   Precisie Geweer

               2.4   .30M1

Het betekent tevens dat de betrokkene moet aantonen dat hij/zij lid is van een schietsportvereniging waarbij in het verband van die vereniging die discipline wordt beoefend waarvoor het verlof wordt aangevraagd. Deze vereniging moet in verband daarmee door de Minister van Justitie en Veiligheid zijn erkend, en dat geschiedt door tussenkomst van een certificering door de KNSA.
Een en ander is geregeld in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), genaamd Besluit wapens munitie, die eveneens op 23 juli 2091 in werking is getreden.

Deze wijzigingen en nieuwe regelingen betekenen voor de huidige verlofhouders van één of meerdere van dit type wapen, dat zij bij de eerstvolgende verlenging van hun verlof een extra aanvraag voor dit type moeten doen door middel van een ingevuld WM3-formulier. OP dat WM3 formulier worden dan alleen die wapens vermeld die onder de EU-richtlijn vallen en waarvoor een extra verlof nodig is. Er wordt extra verlof  verleend door een aantekening te doen op het bestaande verlof voor zowel de wapens als voor de daarbij behorende magazijnen .

Resumerend betekent dat voor deze huidige verlofhouders het volgende:

1       Bij de eerstvolgende verlenging tevens aanvraag WM3 indienen voor wapens die vallen onder de EU-richtlijn (de zogenaamde A6- of A7 wapens)       

2       OP het formulier moet één of meerdere van de door deze vuurwapens door de Minister vastgestelde disciplines worden ingevuld.

3       De aanvrager moet aantonen lid te zijn van een door de Minister van J&V erkende schietsportvereniging (het lidmaatschap van een door de KNSA gecertificeerde schietsportvereniging is daarvoor voldoende).

4       De verlofhouder ontvangt een nieuw verlof met daarop de  aantekening van een extra verlof voor deze typen wapens, inclusief voor de daarbij behorende magazijnen.

Voor nieuwe aanvragers van een dergelijk verlof betekent dit het volgende:

1        Aantonen dat de betrokken verlofhouder inmiddels ten aanzien van het wapenverlof, in fase 3 is aanbeland

2       Aanvraag indienen met WM3-formulier waarop is ingevuld de discipline die met het wapen    wordt beoefend en die deel uitmaakt van de 20 door de Minister van J&V aangewezen  schietsportdisciplines voor het desbetreffende type wapen dat onder de EU-richtlijn valt (A6 en A7 wapens .

3       De aanvrager moet aantonen lid te zijn van een door de Minister van J&V erkende schietsportvereniging (het lidmaatschap van een door de KNSA gecertificeerde schietsportvereniging is daarvoor voldoende)

4       De verlofhouder ontvangt een nieuw verlof met daarop de aantekening van een extra verlof voor deze typen wapens, inclusief voor de daarbij behorende magazijnen. 

LEGESVERHOGING:

Uiteraard heeft dit gevolgen voor de kosten en wel:

De legesverhoging bedraagt (voor iedere verlofhouder in Nederland) dan € 8,20 voor de aanvraag van een nieuw verlof en voor de verlenging van een bestaand verlof, zodat deze bedragen respectievelijk € 138,20 en € 68,20 zijn geworden.

Mocht iemand de letterlijke tekst willen lezen deze staat ook op de site van de KNSA of men gaat naar Het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden jaargang 2019 nr. 267

Succes ermee, Gr. Paul Onckels